2392071946

Αρχική Εταιρεία Επικοινωνία

ΑρχικήΗ ΕΤΑΙΡEIΑΌροι χρήσης

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΔΕΚΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FLY-BADEKA» (ΑΦΜ 047020287 ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης αρ.ΓΕΜΗ: 133933305000 ), η οποία θα αποκαλείται στο παρόν «Επιχείρηση» Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στους Ταγαράδες Θέρμης Θεσσαλονίκης Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την Επιχείρηση και λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των προϊόντων της (εφεξής «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά Προϊόντων από απόσταση από τους Πελάτες, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Επιχείρησης με τους Πελάτες και τους Χρήστες για θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και τα Προϊόντα της και τη σχετική ενημέρωσή τους. Από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης ή ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι δεσμεύεται από αυτούς στο σύνολό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ ο Πελάτης ή ο Χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της επιχείρησης να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης ενημέρωσης και διασφάλισης των Πελατών ή Χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μόνον εφόσον έχει εγγραφεί ως μέλος του. Η εγγραφή πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διαδικασία της πρώτης αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του διαδικτυακού της τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του. O Πελάτης έχει τη δυνατότητα, επίσης, να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Επιχείρησης (Newsletter) με σκοπό να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα Προϊόντα της. Ο Πελάτης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του, δύναται να ζητήσει από την Επιχείρηση να σταματήσει η αποστολή σχετικών ενημερώσεων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

2. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων Προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορεί να τα πληροφορηθεί ο Πελάτης ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας "κλικ" στο κωδικό του αντίστοιχου Προϊόντος.

3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • α. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η Επιχείρηση σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται ισόχρονη παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της.
 • β. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων βαρύνει την Επιχείρηση μέχρι ο Πελάτης ή τρίτο μέρος το οποίο έχει οριστεί από τον Πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα να αποκτήσει τη φυσική κατοχή των Προϊόντων. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον Πελάτη ήδη από την παράδοση στον μεταφορέα στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει επιλεγεί από τον Πελάτη για να μεταφέρει τα Προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Επιχείρηση.
 • γ. Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Επιχείρηση, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη από ιό.
 • δ. Η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από Χρήστη ή Πελάτη, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ- ΠΕΛΑΤΗ

α. Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Επιχείρησης, που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Προοίμιο του παρόντος εγγράφου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό :

 • i) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών.
 • ii) Την αποστολή με email, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

β. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

γ. Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας.

β. Οποιαδήποτε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται, όπως ενδεικτικά:

 • i) Αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) οποιουδήποτε περιεχομένου.
 • ii) Η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

γ. Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

 • i) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων.
 • ii) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της Επιχείρησης ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα με οποιονδήποτε τρόπο.
 • iii) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από την Επιχείρηση, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.
 • iv) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της Επιχείρησης ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και των σχεδίων Προϊόντων της Εταιρείας. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.
 • v) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. δ. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της Επιχείρησης καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα www.fly-badeka.com χρησιμοποιεί έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια των online εμπορικών συναλλαγών.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης για να γίνουν παραγγελίες Προϊόντων, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από τον Πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Θα ζητηθούν στοιχεία της εταιρείας, ή ατομικά στοιχεία όπως πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα Προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Επιχείρηση τηρώντας το άρθρο 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον Πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την άρση του απορρήτου. Στην περίπτωση που οι πληρωμές θα γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. γνωστοποιούνται απ΄ ευθείας στη συνεργαζόμενη τράπεζα.

9. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ειδικά, η δημοσίευση από οποιονδήποτε τρίτο σε άλλα μέσα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, φωτογραφιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό το κέρδος, δεν αλλοιώνονται, δεν παραποιούνται και αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 • 1. Η Επιχείρηση ενδέχεται κατά διαστήματα να αναρτά στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ιδίως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.
 • 2. Η παραπομπή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.

11.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο στον διαδικτυακό τόπο. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον Χρήστη και τον Πελάτη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

β. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να προσθέτει ή αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τρίτη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

13. Επιστροφές – Αλλαγές

Προϋποθέσεις αποδοχής επιστροφής προϊόντων:

Αλλαγή ή επιστροφή προϊόντων μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού πώλησης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.

Λιανική: Αλλαγή ή επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο με την απόδειξη λιανικής πώλησης.

Χονδρική: Στην χονδρική πώληση τα προϊόντα θα συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής.

Ελαττωματικά: Στην περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αντικατάσταση αυτού με άλλο του ίδιου κωδικού. Τα έξοδα επιβαρύνουν την εταιρεία μας μόνο αν χρησιμοποιηθεί για την αποστολή η Γενική Ταχυδρομική.

Επιστροφές: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνει επιστροφή προϊόντων τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη αποκλειστικά. Κατά την παραλαβή των προϊόντων από εμάς θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο (χονδρική πώληση) το οποίο θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενη αγορά του πελάτη. Ενώ για τον πελάτη λιανικής θα εκδίδεται ακυρωτικό και ο πελάτης θα κάνει νέα ισόποση αγορά.

Δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.